Extended Workforce Manager -rooli: freelancer- ja konsulttityö hallintaan

Freelancer, konsulttityö, ulkoinen henkilöresursointi,, extended workforce hallintaan
muoto

Freelancer, konsultti, interim-johtaja, kevytyrittäjä, vuokratyöntekijä – ulkoinen henkilöresursointi eri nimikkeillä ja malleilla yleistyy suomalaisissa organisaatioissa. Resursoinnin määrän kasvaessa voi syntyä tilanteita, joissa kokonaiskuva ja varmuus kannattavuudesta katoaa ja syntyy tarve kokonaisuuden paremmalle haltuunotolle.

 

Onko teidän organisaatiossanne henkilöä, jolla on hyppysissään freelancer- ja konsulttityön parhaat käytännöt?

Toki organisaation koosta riippuu, onko kyse kokonaisesta toimenkuvasta vai ovatko tehtävät yhdistetty osaksi muita tehtäviä. Toisaalta ulkoisen resursoinnin hallintaan liittyvät toimet on hyvä käydä ainakin idealistana läpi, vaikka kyse olisi paristakin freelancerista.

 

Millaisia tehtäviä esimerkiksi Google on sisällyttänyt extended workforce program managerin rooliin:

 • Hallita ulkoisen henkilöresursoinnin kokonaiskuvaa.
 • Luoda ulkoisen henkilöresursoinnin strategia, johtamiskäytännöt ja operatiiviset käytännöt.
 • Helpottaa rekrytoivia esihenkilöitä ulkoisten henkilöresurssien hyödyntämisessä.
 • Varmistaa, että ulkoiset henkilöresurssit saavat tarvittavan koulutuksen organisaation toimintamalleista.
 • Koostaa ja analysoida dataa ulkoisesta henkilöresurssoinnista suunnittelun ja johtamisen tueksi.
 • Luoda arjen prosesseja, työkaluja ja tarjota tukea organisaatiolle ulkoisesta henkilöresursseista.
 • Viedä ulkoisen henkilöresursoinnin kehitysprojekteja läpi.
 • Varmistaa riskienhallinta, tarvittavat kontrollit ja lakisääteiset vaatimukset.
 • Varmistaa, että ulkoinen resursointi tukee liiketoiminnan kulloisiakin tarpeita ja seurata tuloksellisuutta.
 • Jakaa parhaita käytäntöjä organisaation eri osa-alueiden välillä ja koordinoida yhteistyötä
 • Seurata markkinoiden trendejä.

 

Yllä kuvattu toimenkuva Googlella sijoittuu osaksi PMO-tyyppisiä toimintoja tietyllä liiketoiminta-alueella.

 

Miten teillä on organisoitu freelancer- ja konsulttityön johtaminen ja mitä tehtäviä siihen sisältyy?

Kokemuksemme mukaan erityisesti kehityshankkeiden ostopalveluresurssien rekrytointia tehdään IT-toiminnoissa, PMO:ssa sekä hankinnassa.  Toisaalta taas esimerkiksi sote-alan henkilöstövuokrauksessa vastuut jakautuvat HR:n ja hankinnan välillä.

Vaikka relevanteille tehtäville on löydetty vastuutahoja, niin havaintomme on, että kokonaiskuva ja suunnittelu koskien kaikkea ulkoista henkilöresursointia puuttuu. Käytännöt, esimerkiksi sisääntulovaihe, voi olla hyvinkin mietitty, mutta koskee vain esimerkiksi IT-organisaatiota, kun taas muista toiminnoista yhteiset käytännöt puuttuvat.

Mihin teidän organisaatiossanne ulkoisen henkilöresursoinnin vastuut sijoittuvat tai tulisi sijoittua? Mikä on HR:n rooli? On hyvä muistaa, että perinteisestä hankinnasta poiketen hankinnan kohteena on osaaminen ja ihmiset. Tuoko tämä jotain erityispiirteitä, joissa myös HR:llä olisi annettavaa sopimussuhteen elinkaaren eri vaiheisiin?

 

Jos artikkeli herätti ajatuksia ja kysymyksiä, niin ota matalalla kynnyksellä yhteyttä. Mielellään kuulisimme ja keskustelemme freelancer- ja konsulttityön johtamisen ja hankinnan kehittämisestä.

Saattaisit pitää myös näistä